Vedtekter

Designforeningen ved Insituttet for Informatikk 01. November 2021

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Designforeningen ved IFI og kan forkortes Defi.

§2 Formål
Foreningen er en partipolitisk og religiøst uavhengig, og frivillig organisasjon.
Designforeningen ved IFI skal jobbe for å bedre det faglige og det sosiale miljøet for studenter som har tilhørighet til foreningen.
Foreningen har et ikke-økonomisk formål.

§3 Organisatorisk tilknytning
Foreningen er frittstående og selveiende. Ingen, verken tilhørende eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ og er uavhengig av gjeldende styrevedtak.
Studenter som har tilhørighet til foreningen har møterett ved generalforsamlinger. Generalforsamlingen har myndighet til å fritt dele ut møterett til andre studenter ved Institutt for informatikk dersom dette vedtas ved alminnelig flertall.

Ordinær generalforsamling innkalles av styret en gang hvert semester med minst to ukers varsel, direkte til de tilhørende eller ved arrangement på Facebook. Forslag som skal behandles ved generalforsamlingen skal være mottatt av styret senest åtte dager før generalforsamlingen. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig senest seks dager før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan ikke behandle saker som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

Styret må etter generalforsamlingen minimum best å av leder, økonomiansvarlig og ett øvrig verv.
Alle styremedlemmer, inkludert leder og økonomiansvarlig velges hvert høstsemester. Alle styremedlem- mer eksludert leder og økonomiansvarlig velges hvert vårsemester.

4.1 Generalforsamlingens oppgaver
Ved ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:
• Styrets beretning om drift siden siste forrige generalforsamling.
• Regnskap.
• Avstemning over vedtektsforslag som er mottatt av styret.
• Valg av styreverv.

4.2 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom 2/3 av styret, eller minst 20 studenter som tilhører foreningen ønsker det. Fristene for ekstraordinær generalforsamling er halvparten av fristene for en ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle saker som er oppført på sakslisten.

4.3 Organisering
Ved generalforsamling skal følgende roller fylles:
• Ordstyrer
• Referent
• Tellekorps

4.4 Beslutningsdyktighet
For at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig må det være et minimum av 6 personer tilstede på generalforsamlingen.
Alle saker på generalforsamlingen avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer. Forslag til vedtektsenddringer avgjøres ved 4/5 flertall.

4.5 Stemmeberettigelse og talerett
Studenter som tilhører foreningen har stemme- og talerett ved generalforsamlinger. Utover dette har generalforsamlingen myndighet til å fritt dele ut stemme- og talerett til studenter ved Institutt for Informatikk.
Ingen har mer enn en stemme. Stemmeretten kan ikke overføres ved fullmakt, enhver med stemmerett m ̊a møte personlig for å benytte seg av denne.

4.6 Gjennomføring av valg
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valgbare kandidater må foreslås før avstemningen begynner.
Valg foregår skriftlig eller elektronisk hvis det foreligger mer enn ett forslag. Avstemming skal foregå anonymt.
Dersom det kun er en kandidat som stiller til et verv i styret, kan ordstyrer fremlegge forslag om å stemme vedkommende inn ved akklamasjon. For at en kandidat skal anses som valgt inn til styret må de ha flest stemmer. Dersom ingen får alminnelig flertall gjennomføres det et omvalg mellom de to som fikk flest stemmer. Dersom stemmene etter valg mellom to kandidater er likt skal det avgjøres ved loddtrekning.

§5 Struktur, ledelse og organisasjon

5.1 Styret
Mellom generalforsamlingene er styret foreningens øverste organ. Dersom et styreverv er ledig er det styrets rett til å finne en kandidat til vervet. Vedkommende stemmes inn ved alminnelig flertall ved et styremøte. Ingen kan sitte ved mer enn ett styreverv i foreningen.

Ved behov skal saker i styret avgjøres ved votering. Dersom stemmeantallet viser likt teller styreleders stemme dobbelt.

Et styremedlem er inhabilt når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til styremedlem- mets upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære fordel, tap eller ulempe for styremedlemmet selv, noen vedkommende har personlig tilknytning til, eller en gruppe eller avdeling i foreningen styremedlemmet har en spesiell tilknytning til. Bestemmelsen får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at styremedlemmets tilknytning til saken ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt. Et styremedlem kan ikke delta i stemmeavgivning i saker hvor vedkommende er inhabil.

5.1.1 Styrets sammensetning
• Leder
• Nestleder
• Økonomiansvarlig
• Promoteringsansvarlig
• Arrangementansvarlig
• Internansvarlig
• Linjeromsansvarlig
• Stemningsansvarlig
• Nettredaktør


Minimum 2/3 av styret skal bestå av studenter som gjennomfører en bachelor- eller mastergrad innen Informatikk: design, bruk, interaksjon ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Utover dette stilles det krav til at kandidater til styret må oppfylle §6.1.

5.1.2 Fravær av hovedstyremedlem
Dersom leder av styret er fraværende, er det nestleder i styret som skal fylle stillingen. Dersom nestleder også er fraværende i en slik grad at det påvirker drift av styret, er det styrets ansvar å kalle inn til Ekstraordinær generalforsamling for å fylle vervene leder og nestleder.

§6 Tilhørighet til foreningen

6.1 Tilhørende
Studenter som oppfyller minst ett av kravene under regnes som tilhørende foreningen:
• Studenter som gjennomfører en bachelor- eller mastergrad ved studieprogrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon ved Intitutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.
• Studenter som har gjennomført ett av følgende emner eller emner med 10 poeng overlapp mot: IN1050, IN1060, IN2020 og IN3010.

6.2 Rettigheter for de som tilhører foreningen
Alle de som tilhører linjeforeningen har møte-, tale-, og stemmerett på foreningens generalforsamling. De som har tilhørighet til foreningen kan ved generalforsamlingen kreve innsyn i foreningens regnskap og kan få innsyn i ikke-konfidensielle vedtak.

§7 Interne
Styret kan oppnevne ressurspersoner, kjent som interne. Disse skal bistå styret med drift av foreningen.
Det stilles krav til at interne oppfyller §6.1.

§8 Økonomi og disponering av foreningens midler
Det er kun styret ved alminnelig flertall eller de som innehar signaturrett som kan belaste foreningen økonomisk.
De som sitter ved et verv i foreningen mottar ingen godtgjørelse for sine verv. Refusjon for faktiske utgifter skal fremgå i regnskapet.

§9 Signaturrett
Det er styreleder og økonomiansvarlig i fellesskap som innehar signaturretten. Dette er retten til å opptre utad på vegne av enheten og forplikte den ved sin underskrift.

§10 Vedteksendringer
Forslag til vedtektsenddringer kan kun fremlegges på generalforsamlinger. Styret kan gjøre redaksjonelle endringer på vedtektene til enhver tid.

§11 Oppløsning
Dersom det blir 9/10 flertall for oppløsning ved en generalforsamling skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling tre måneder senere. Dersom forslaget igjen får et 9/10 flertall ved denne generalforsamlingen skal foreningen oppløses. Dersom det tre ganger etter hverandre møter såpass få stemmeberettigede til ordinær generalforsamling at foreningen ikke er beslutningsdyktig skal foreningen legges ned.
Ved oppløsning skal alle resterende midler overføres til Fordelingsutvalget ved IFI.

§12 Overtredelser og uønsket atferd
Behandling av overtredelser og varsel, inkludert men ikke begrenset til seksuell trakassering, vold, mobbing, diskriminering, skal gjøres i henhold til foreningens prosedyreregler for håndtering av overtredelser og uønsket atferd. Hovedstyret plikter seg til å behandle saker så upartisk som mulig.